Honey Lemon Mojito

Mount Gay Eclipse Gold Rum, Honey,
Fresh Lemon, Fresh Mint & Soda